Tên sản phẩmThông tinGiáMua
K0126/5KGKiểm định KITA: K0126/5KG 52,880,000VNĐ
K031006110/2KGKiểm định KITA: K031006110/2KG 20,980,000VNĐ
K08090619/2KGKiểm định HRD: 06012315011 172,960,000VNĐ
K1206-3-14/2KGKiểm định KITA: K1206-3-14/2KG 22,920,000VNĐ
K14060603/8KGKiểm định KITA: K14060603/8KG 21,800,000VNĐ
K210206123/2KGKiểm định KITA: K210206123/2KG 21,620,000VNĐ
K220406007/2KGKiểm định KITA: K220406007/2KG 20,140,000VNĐ
K220406047/1KGKiểm định KITA: K220406047/1KG 21,810,000VNĐ
K230606047-1/1KGKiểm định KITA: K230606047-1/1KG 22,660,000VNĐ
K230606048-1/1KGKiểm định KITA: K230606048-1/1KG 22,660,000VNĐ
K23060652/2KGKiểm định KITA: K23060652/2KG 20,570,000VNĐ
K23060688/1KGKiểm Định KITA: K23060688/1KG 30,810,000VNĐ
K240406043-3KGKiểm Định KITA: K240406043-3KG 254,520,000VNĐ
KB12040618/2KGKiểm Định HRD: 62,160,000VNĐ
KL0108-28-1E/3KGKiểm định KITA: KL0108-28-1E/3KG 71,350,000VNĐ
KL0108-31-1E-1/1KGKiểm định KITA:  KL0108-31-1E-1/1KG 75,000,000VNĐ
KL0109-01-3/1KGKiểm định KITA: KL0109-01-3/1KG 76,450,000VNĐ
KL0109-29-5E/1KGKiểm định KITA: KL0109-29-5E/1KG 46,780,000VNĐ
KL0110-32-35/1KGKiểm Định KITA: KL0110-32-35/1KG 21,120,000VNĐ
KL0110-32-4/1KGKiểm Định KITA: KL0110-32-4/1KG 20,400,000VNĐ
KL0111-33-24/1KGKiểm định KITA: KL0111-33-24/1KG 21,620,000VNĐ
KL0111-33-3/3KGKiểm định KITA: KL0111-33-3/3KG 18,290,000VNĐ
KL0111-33-6/1KGKiểm định KITA: KL0111-33-6/1KG 21,620,000VNĐ
KL0111-34-2/1KGKiểm Định: KL0111-34-2/1KG 9,430,000VNĐ
KL0111-34-4/1KGKiểm Định KITA: KL0111-34-4/1KG 9,430,000VNĐ
KL0113-16-1E/1KGKiểm Định HRD: 13002839007 92,110,000VNĐ
KL0113-4-1E/2KGKiểm định HRD:12015273002 97,200,000VNĐ
KL0209-45-24/1KGKiểm định KITA: KL0209-45-24/1KG 31,440,000VNĐ
KL0211-05-1E/1KGKiểm định HRD: 11006160026 33,080,000VNĐ
KL0211-41-1ES/1KGKiểm định HRD: 11006160004 41,760,000VNĐ
KL0211-57-1ES/1KGKiểm định HRD: 11006160033 29,280,000VNĐ
KL0307-12-1E/4KGKiểm định HRD: 07001504003 327,680,000VNĐ
KL0308-29-1E/3KGKiểm định HRD: 07027228010 77,160,000VNĐ
KL0308-32-1E/3KGKiểm định HRD: 08000630012 75,920,000VNĐ
KL0308-34-14/4KGKiểm định KITA: KL0308-34-14/4KG 31,950,000VNĐ
KL0309-28-2/2KGKiểm định KITA: KL0309-28-2/2KG 29,620,000VNĐ
KL0310-13-1E/2KGKiểm định HRD: 10002726002 75,000,000VNĐ
KL0310-18-6/1KGKiểm định KITA: KL0310-18-6/1KG 77,980,000VNĐ
KL0311-53-14/1KGKiểm định KITA: KL0311-53-14/1KG 10,540,000VNĐ
KL0407-10-27/1KGKiểm định KITA: KL0407-10-27/1KG 19,820,000VNĐ
KL0407-10-41/2KGKiểm Định KITA: KL0407-10-41/2KG 18,440,000VNĐ
KL0409-12-1E/1KGKiểm Định HRD: 09004301005 90,960,000VNĐ
KL0409-16-1/2KGKiểm định KITA: KL0409-16-1/2KG 38,050,000VNĐ
KL0410-22-7/1KGKiểm Định KITA: KL0410-22-7/1KG 29,260,000VNĐ
KL0411-09-1ES/1KGKiểm định HRD: 10016793005 37,470,000VNĐ
KL0411-09-1ES/2KGKểm Định HRD: 10016793005 37,470,000VNĐ
KL0507-12E-05/1KGKiểm định KITA: KL0507-12E-05/1KG 29,190,000VNĐ
KL0507-12E-08/2KGKiểm Định KITA: KL0507-12E-08/2KG 31,420,000VNĐ
KL0507-12E-11-HA/1KGKiểm định KITA: KL0507-12E-11-HA/1KG 31,180,000VNĐ
KL0508-22-15/1KGKiểm định KITA: KL0508-22-15/1KG 23,220,000VNĐ
KL0508-22-19/2KGKiểm định KITA: KL0508-22-19/2KG 23,960,000VNĐ
KL0508-22-23/1KGKiểm định KITA: KL0508-22-23/1KG 23,220,000VNĐ
KL0508-26-21/2KGKiểm định KITA: KL0508-26-21/2KG 7,200,000VNĐ
KL0510-27-10/2KGKiểm Định KITA: KL0510-27-10/2KG 25,320,000VNĐ
KL0510-27-13/2KGKiểm định KITA: KL0510-27-13/2KG 21,440,000VNĐ
KL0510-27-4/2KGKiểm Định KITA: KL0510-27-4/2KG 23,060,000VNĐ
KL0510-29-24/2KGKiểm Định KITA: KL0510-29-24/2KG 23,210,000VNĐ
KL0510-29-27/2KGKiểm Định KITA: KL0510-29-27/2KG 23,210,000VNĐ
KL0511-8-26/1KGKiểm định KITA: KL0511-8-26/1KG 22,090,000VNĐ
KL0511-8-32/1KGKiểm định KITA: KL0511-8-32/1KG 24,850,000VNĐ
KL0511-8-35/1KGKiểm định KITA: KL0511-8-35/1KG 20,840,000VNĐ
KL0511-8-4/1KGKiểm định KITA: KL0511-8-4/1KG 22,090,000VNĐ
KL0512-1-1/1KGKiểm định KITA: KL0512-1-1/1KG 10,040,000VNĐ
KL0512-1-11/1KGKiểm định KITA: KL0512-1-11/1KG 10,040,000VNĐ
KL0512-19-1E/1KGKiểm định HRD: 12015890001 161,570,000VNĐ
KL0512-2-18/1KGKiểm Định KITA: KL0512-2-18/1KG 7,320,000VNĐ
KL0607-02-36/2KGKiểm Định KITA: KL0607-02-36/2KG 19,230,000VNĐ
KL0608-19-1E/3KGKiểm Định HRD:http:08002824072 76,240,000VNĐ
KL0609-22-30E/1KGKiểm định KITA: KL0609-22-30E/1KG 8,050,000VNĐ
KL0610-33-3/4KGKiểm định KITA: KL0610-33-3/4KG 47,880,000VNĐ
KL0707-2-06/5KGKiểm định KITA: KL0707-2-06/5KG 30,000,000VNĐ
KL0708-09-13/2KGKiểm định KITA: KL0708-09-13/2KG 14,760,000VNĐ
KL0708-12E-43/3KGKiểm định KITA: KL0708-12E-43/3KG 10,540,000VNĐ
KL0709-25-19/1KGKiểm Định KITA: KL0709-25-19/1KG 19,230,000VNĐ
KL0709-27-10/3KGKiểm định KITA: KL0709-27-10/3KG 11,520,000VNĐ
KL0709-27-2/3KGKiểm định KITA: KL0709-27-2/3KG 10,920,000VNĐ
KL0709-30-11/1KGKiểm định KITA: KL0709-30-11/1KG 8,500,000VNĐ
KL0709-30-15/1KGKiểm định KITA: KL0709-30-15/1KG 8,500,000VNĐ
KL0710-25-25/2KGKiểm định KITA: KL0710-25-25/2KG 20,800,000VNĐ
KL0710-26-17/1KGKiểm định KITA: KL0710-26-17/1KG 8,450,000VNĐ
KL0710-26-28/1KGKiểm định KITA: KL0710-26-28/1KG 8,450,000VNĐ
KL0808-08-03/2KGKiểm định KITA: KL0808-08-03/2KG 20,930,000VNĐ
KL0809-05-1/1KGKiểm định KITA: KL0809-05-1/1KG 8,350,000VNĐ
KL0810-03-1E/4KGKiểm Định HRD: 08011000003 123,840,000VNĐ
KL0810-18-15/3KGKiểm định KITA: KL0810-18-15/3KG 18,290,000VNĐ
KL0810-18-23/1KGKiểm định KITA: KL0810-18-23/1KG 19,690,000VNĐ
KL0810-18-29/1KGKiểm định KITA: KL0810-18-29/1KG 22,420,000VNĐ
KL0810-19-26/1KGKiểm định KITA: KL0810-19-26/1KG 9,200,000VNĐ
KL0810-26-1E/2KGKiểm định HRD: 10021808002 112,550,000VNĐ
KL0907-05-10/1KGKiểm định KITA: KL0907-05-10/1KG 21,390,000VNĐ
KL0909-28-30E/2KGKiểm định KITA: KL0909-28-30E/2KG 21,620,000VNĐ
KL0910-16-33/2KGKiểm định KITA: KL0910-16-33/2KG 10,540,000VNĐ
KL0910-17-22/2KGKiểm định KITA: KL0910-17-22/2KG 7,160,000VNĐ
KL1008-02-1E/4KGKiểm Định HRD: 285,720,000VNĐ
KL1008-14-1/2KGKiểm định KITA: KL1008-14-1/2KG 26,520,000VNĐ
KL1010-4-18/4KGKiểm định KITA: KL1010-4-18/4KG 7,680,000VNĐ
KL1107-03-2/3KGKiểm Định KITA: KL1107-03-2/3KG 31,680,000VNĐ
KL1109-18-13/1KG Kiểm định KITA: KL1109-18-13/1KG 7,320,000VNĐ
KL1109-20-8/2KG Kiểm định KITA: KL1109-20-8/2KG 44,550,000VNĐ
KL1206-7E-18/1KGKiểm định KITA: KL1206-7E-18/1KG 10,470,000VNĐ
KL1206-7E-25/1KGKiểm định KITA: KL1206-7E-25/1KG 10,470,000VNĐ
KL1208-04-10E/1KGKiểm định KITA: KL1208-04-10E/1KG 26,960,000VNĐ
KL1209-04-1E/2KGKiểm định HRD: 09007215003 228,480,000VNĐ
KL1309-02-1E/3KGKiểm định HRD: 09016230012 327,680,000VNĐ
KL1309-34-13/3KGKiểm định KITA: KL1309-34-13/3KG 16,320,000VNĐ
KL1309-34-3/3KGKiểm định KITA: KL1309-34-3/3KG 16,320,000VNĐ
KL1309-34-4/2KGKiểm định KITA: KL1309-34-4/2KG 18,450,000VNĐ
KL1309-34-7/2KGKiểm định KITA: KL1309-34-7/2KG 18,450,000VNĐ
KL1407-01-28/1KGKiểm định KITA: KL1407-01-28/1KG 21,340,000VNĐ
KL1407-36-1E/4KGKiểm định HRD:07015588033 84,840,000VNĐ
KL1408-02-1E/4KGKiểm định HRD: 223,970,000VNĐ
KL1408-10-13/1KGKiểm định KITA: KL1408-10-13/1KG 8,040,000VNĐ
KL1408-10-23/1KGKiểm định KITA: KL1408-10-23/1KG 8,040,000VNĐ
KL1408-14-10/1KGKiểm định KITA: KL1408-14-10/1KG 10,130,000VNĐ
KL1409-43-25/1KGKiểm định KITA: KL1409-43-25/1KG 24,290,000VNĐ
KL1409-44-11/2KGKiểm định KITA: KL1409-44-11/2KG 16,350,000VNĐ
KL1508-05-1E/1KGKiểm định HRD: 08010559004 214,350,000VNĐ
KL1509-28-19/1KGKiểm định KITA: KL1509-28-19/1KG 47,880,000VNĐ
KL1509-31-17/3KGKiểm định KITA: KL1509-31-17/3KG 16,350,000VNĐ
KL1609-34-1E/2KGKiểm định HRD: 09022979011 79,630,000VNĐ
KL1609-36-1E/2KGKiểm định HRD: 09022979026 78,440,000VNĐ
KL1609-39-1E/1KGKiểm Định HRD: 68,930,000VNĐ
KL1707-26-15/2KGKiểm định KITA: KL1707-26-15/2KG 26,960,000VNĐ
KL1707-26-6/2KGKiểm định KITA: KL1707-26-6/2KG 26,960,000VNĐ
KL1709-07-22/1KGKiểm định KITA: KL1709-07-22/1KG 26,150,000VNĐ
KL1709-09-57/2KGKiểm định KITA: KL1709-09-57/2KG 17,050,000VNĐ
KL1709-09-58/2KGKiểm định KITA: KL1709-09-58/2KG 18,410,000VNĐ
KL1709-10-23/1KGKiểm Định KITA: 10,760,000VNĐ
KL1709-11-22/1KGKiểm định KITA: KL1709-11-22/1KG 9,120,000VNĐ
KL1709-11-27/1KGKiểm định KITA: KL1709-11-27/1KG 9,120,000VNĐ
KL1709-11-33/3KGKiểm định KITA: KL1709-11-33/3KG 10,540,000VNĐ
KL1709-11-39/3KGKiểm định KITA: KL1709-11-39/3KG 10,540,000VNĐ
KL1807-14-09-1/1KGKiểm định KITA: KL1807-14-09-1/1KG 31,470,000VNĐ
KL1907-22-15/1KGKiểm định KITA: KL1907-22-15/1KG 24,660,000VNĐ
KL2107-25E-28/2KGKiểm định KITA: KL2107-25E-28/2KG 11,040,000VNĐ
KLD0114-37-22/1KGKiểm định KITA: KLD0114-37-22/1KG 14,090,000VNĐ
KLD0115-22-1E/1KGKiểm định HRD: 15001191006 47,120,000VNĐ
KLD0115-3-1E/1KGKiểm định HRD: 13004961001 212,260,000VNĐ
KLD0117-27-1E/1KGKiểm định HRD: 17001432010   43,920,000VNĐ
KLD0118-33-8/1KGKiểm định KITA: KLD0118-33-8/1KG 9,890,000VNĐ
KLD0120-1-1EKiểm định HRD: 190000116385 1,096,200,000VNĐ
KLD0120-10-1EKiểm Định HRD: 180000176380 157,250,000VNĐ
KLD0120-11-1EKiểm Định HRD: 170001611577 109,300,000VNĐ
KLD0120-12-1EKiểm Định HRD: 170002378742 92,880,000VNĐ
KLD0120-13-1EKiểm Định HRA: 200000041119 48,200,000VNĐ
KLD0120-14-1EKiểm Định HRD: 180000146017 47,450,000VNĐ
KLD0120-15-1EKiểm Định KITA: 200000042973 15,460,000VNĐ
KLD0120-16-1EKiểm Định HRD: 200000041118 15,460,000VNĐ
KLD0120-17-1EKiểm Định HRD: 200000041116 15,890,000VNĐ
KLD0120-18-1EKiểm Định HRD: 200000041117 14,600,000VNĐ
KLD0120-19-1EKiểm Định HRD: 200000042974   14,360,000VNĐ
KLD0120-2-1EKiểm định HRD: 190000088974 459,990,000VNĐ
KLD0120-20-1EKiểm Định KITA: KLD0120-20-1E 218,980,000VNĐ
KLD0120-21-1EKiểm Định KITA: KLD0120-21-1E 21,890,000VNĐ
KLD0120-3-1EKiểm định HRD: 190000051542 412,250,000VNĐ
KLD0120-4-1EKiểm định HRD: 190000047662 142,300,000VNĐ
KLD0120-5-1EKiểm định HRD: 190000047661 133,920,000VNĐ
KLD0120-6-1EKiểm định HRD: 170002965377 324,820,000VNĐ
KLD0120-7-1E-HAKiểm định HRD: 170002992396 353,760,000VNĐ
KLD020720/1KGKiểm Định KITA: KLD020720/1KG 8,400,000VNĐ
KLD0215-3-15/3KGKiểm định KITA: KLD0215-3-15/3KG 4,950,000VNĐ
KLD0216-7-12/2KGKiểm định KITA: KLD0216-12/2KG 8,400,000VNĐ
KLD0216-7-2/1KGKiểm định KITA: KLD0216-7-2/1KG 8,400,000VNĐ
KLD0217-15-1E/1KGKiểm định HRD: 12034930008 25,060,000VNĐ
KLD0218-22-1E-HA/1KGKiểm định HRD: 180000038678 37,470,000VNĐ
KLD0218-23-1E/1KGKiểm Định HRD: 32,020,000VNĐ
KLD0218-27-1E/1KGKiểm định HRD: 180000038545 28,880,000VNĐ
KLD0218-35-1E/1KGKiểm định HRD: 15039854002 26,570,000VNĐ
KLD0218-37-1E/1KGKiểm định HRD: 170002970300 23,570,000VNĐ
KLD0218-38-1E/1KGKiểm định HRD: 12034930007 22,440,000VNĐ
KLD0219-10-1E/1KGKiểm định HRD: 190000021293 212,750,000VNĐ
KLD0219-11-1EKiểm định HRD: 16010234002 585,270,000VNĐ
KLD0219-18-1EKiểm định HRD: 190000027759 182,400,000VNĐ
KLD0219-19-1EKiểm định HRD: 190000027760 163,200,000VNĐ
KLD0219-20-1EKiểm định HRD: 190000027761 204,000,000VNĐ
KLD0219-26-1E/1KGKiểm Định HRD: 19000002046 23,140,000VNĐ
KLD0219-42-06Kiểm định KITA: KLD0219-42-06 7,760,000VNĐ
KLD0219-42-12Kiểm định KITA: KLD0219-42-12 11,810,000VNĐ
KLD0219-42-14/1KGKiểm định KITA: KLD0219-42-14/1KG 8,770,000VNĐ
KLD0219-43-01/1KGKiểm định KITA: KLD0219-43-01/1KG 9,960,000VNĐ
KLD0219-43-02/1KGKiểm định KITA: KLD0219-43-02/1KG 9,960,000VNĐ
KLD0219-43-03Kiểm định KITA: KLD0219-43-03 10,540,000VNĐ
KLD0219-43-06Kiểm định KITA: KLD0219-43-06 9,800,000VNĐ
KLD0219-43-14Kiểm định KITA: KLD0219-43-14 9,900,000VNĐ
KLD0219-43-19Kiểm định KITA: KLD0219-43-19 11,040,000VNĐ
KLD0219-44-15/1KGKiểm định KITA: KLD0219-44-15/1KG 5,760,000VNĐ
KLD0315-11-1E-HA/1KGKiểm định HRD: 15008617024 85,200,000VNĐ
KLD0315-12-1E-HA/1KGKiểm định HRD: 15009236002 82,490,000VNĐ
KLD0315-27-1E/2KGKiểm định KITA: KLD0315-27-1E/2KG 31,200,000VNĐ
KLD0315-28-1E/4KGKiểm Định HRD: 15009222007 24,960,000VNĐ
KLD0316-36-1E-HA/1KGKiểm định HRD:15036602011 33,600,000VNĐ
KLD0317-12-1EKiểm định HRD: 170002997775 65,350,000VNĐ
KLD0317-35-14/1KGKiểm định KITA: KLD0317-35-14/1KG 11,830,000VNĐ
KLD0317-35-18/1KGKiểm định KITA: KLD0317-35-18/1KG 11,340,000VNĐ
KLD0317-36-11/1KGKiểm định KITA: KLD0317-36-11/KG 10,470,000VNĐ
KLD0317-36-12/1KGKiểm định KITA: KLD0317-36-12/1KG 10,470,000VNĐ
KLD0317-36-14/1KGKiểm định KITA: KLD0317-36-14/1KG 10,950,000VNĐ
KLD0317-36-17/1KGKiểm định KITA: KLD0317-36-17/1KG 10,470,000VNĐ
KLD0317-36-4/1KGKiểm định KITA: KLD0317-36-4/1KG 10,950,000VNĐ
KLD0317-41-1E/1KGKiểm định HRD: 15028711002 166,710,000VNĐ
KLD0317-8-1E-HAKiểm định HRD: 170002997840 96,660,000VNĐ
KLD0318-1-1E/1KGKiểm định HRD: 180000082984 595,680,000VNĐ
KLD0318-12-1E/1KGKiểm định HRD:180000082557 20,360,000VNĐ
KLD0318-5-1E/1KGKiểm Định HDR:180000066608 124,880,000VNĐ
KLD0319-01-1EKiểm định HRD: 170002972115 38,550,000VNĐ
KLD0319-03-1EKiểm định HRD: 190000115123 37,470,000VNĐ
KLD0319-03-1E/1KGKiểm Định HRD: 190000115123 37,470,000VNĐ
KLD0319-06-1EKiểm định HRD: 190000115127 36,050,000VNĐ
KLD0319-07-1EKiểm định HRD: 180000177755 31,440,000VNĐ
KLD0319-08-1EKiểm định HRD: 190000115129 31,420,000VNĐ
KLD0319-09-1EKiểm định HRD: 190000115131 33,220,000VNĐ
KLD0319-12-1EKiểm định HRD: 190000115130 32,330,000VNĐ
KLD0319-13-1EKiểm định HRD: 190000115132 28,800,000VNĐ
KLD0319-14-1EKiểm định HRD: 190000115128 28,010,000VNĐ
KLD0319-15-1EKiểm định HRD: 180000093257 28,010,000VNĐ
KLD0319-16-1EKiểm định HRD: 190000115126 27,220,000VNĐ
KLD0319-17-1EKiểm định HRD: 180000082540 27,720,000VNĐ
KLD0319-18-1EKiểm định HRD: 170002257071 23,790,000VNĐ
KLD0319-19-1EKiểm định HRD: 190000115142 23,210,000VNĐ
KLD0319-20-1EKiểm định HRD: 190000024060 22,560,000VNĐ
KLD0319-21-1EKiểm định HRD: 190000115143 22,560,000VNĐ
KLD0319-22-1EKiểm định HRD: 190000024056 22,040,000VNĐ
KLD0319-23-1EKiểm định HRD: 190000115137 22,660,000VNĐ
KLD0319-25-1EKiểm định HRD: 190000024072 20,930,000VNĐ
KLD0319-26-1EKiểm định HRD: 190000024062 20,930,000VNĐ
KLD0319-26-1E/1KGKiểm định HRD:190000024062 20,930,000VNĐ
KLD0319-29-1EKiểm định HRD: 190000024069 18,170,000VNĐ
KLD0319-30-1EKiểm định HRD: 190000115138 23,210,000VNĐ
KLD0319-31-1EKiểm định HRD: 190000115144 23,210,000VNĐ
KLD0319-32-1EKiểm định HRD: 190000115136 21,920,000VNĐ
KLD0319-35-1EKiểm định HRD: 190000115148 16,490,000VNĐ
KLD0319-35-1E/1KGKiểm Định HRD: 190000115148 16,490,000VNĐ
KLD0319-36-1EKiểm định HRD:190000115149 16,040,000VNĐ
KLD0319-36-1E/1KGKiểm Định HRD: 190000115149 16,040,000VNĐ
KLD0319-37-1EKiểm định HRD:190000115139 15,580,000VNĐ
KLD0319-38-1EKiểm định HRD: 190000115147 15,580,000VNĐ
KLD0319-40-1EKiểm định HRD: 190000115151 14,360,000VNĐ
KLD0319-43-1EKiểm định HRD:190000024038 15,580,000VNĐ
KLD0319-44-1EKiểm định HRD:190000024053 15,580,000VNĐ
KLD0319-46-1EKiểm định HRD: 190000115970 41,520,000VNĐ
KLD0319-47-1EKiểm định HRD: 190000115962 39,940,000VNĐ
KLD0319-48-1EKiểm định HRD: 190000115967 34,900,000VNĐ
KLD0319-49-1EKiểm định HRD: 190000115960 33,100,000VNĐ
KLD0319-50-1EKiểm định HRD: 190000115959 33,080,000VNĐ
KLD0319-50-1E/1KGKiểm định HRD:19000011595 33,080,000VNĐ
KLD0319-52-1EKiểm đinh HRD: 1900009843 26,210,000VNĐ
KLD0319-53-1EKiểm định HRD: 190000119844 25,440,000VNĐ
KLD0319-54-1EKiểm định Hrd: 190000119842 24,200,000VNĐ
KLD0319-55-1EKiểm định HRD: 190000115122 85,200,000VNĐ
KLD0319-56-1EKiểm định HRD: 190000115121 82,970,000VNĐ
KLD0319-57-1E-HAKiểm định HRD: 16003676014 82,500,000VNĐ
KLD0319-58-1E-HAKiểm định HRD: 180000116835 85,200,000VNĐ
KLD0319-61-1EKiểm định HRD: 170001405094 56,160,000VNĐ
KLD0319-62-1EKiểm định HRD: 190000115116 34,680,000VNĐ
KLD0319-64-1EKiểm định HRD: 190000115115 37,640,000VNĐ
KLD0319-68-1EKiểm định HRD: 190000115058 292,800,000VNĐ
KLD0319-69-1EKiểm định HRD: 170003111153 292,800,000VNĐ
KLD0319-72-1EKiểm định HRD:  172,760,000VNĐ
KLD0413-21-1E/1KGKiểm định KITA: KLD0413-21-1E/1KG 36,864,000VNĐ
KLD0413-28-1E/3KGKiểm định HRD: 13032854029 34,450,000VNĐ
KLD0413-59-7/2KGKiểm định KITA: KLD0413-59-7/2KG 7,440,000VNĐ
KLD0414-9-1E/1KGKiểm Định HRD: 163,200,000VNĐ
KLD0416-27-11/2KGKiểm định KITA: KLD0416-27-11/2KG 6,290,000VNĐ
KLD0416-27-15/2KGKiểm định KITA: KLD0416-27-15/2KG 6,290,000VNĐ
KLD0417-2-1E/1KGKiểm định HRD: 170002945188 649,200,000VNĐ
KLD0419-1-1EKiểm định HRD: 190000109771 4,000,000,000VNĐ
KLD0419-9-1E/1KGKiểm định HRD: 14033321039 163,200,000VNĐ
KLD0515-11-1E/1KGKiểm định HRD: 10007660001 98,280,000VNĐ
KLD0515-15-1E-HA/1KGKiểm định HRD: 11031739002 103,300,000VNĐ
KLD0515-20-1E/2KGKiểm Định HRD: 10008843002 98,980,000VNĐ
KLD0515-21-1E/2KGKiểm định HRD: 10030062060 98,980,000VNĐ
KLD0515-22-1E-HA/1KGKiểm định HRD: 11016198009 108,870,000VNĐ
KLD0515-23-1E-HA/1KGKiểm Định HRD: 12030288001 114,300,000VNĐ
KLD0515-37-1E/2KGKiểm Định HRD: 48,650,000VNĐ
KLD0515-73-3/2KGKiểm định KITA: KLD0515-73-3/2KG 11,040,000VNĐ
KLD0517-09-1E/2KGKiểm định HRD: 170002565003 97,010,000VNĐ
KLD0517-32-1E/1KGKiểm định HRD: 170003096505 31,880,000VNĐ
KLD0517-37-1E/1KGKiểm định HRD: 170003096507 23,520,000VNĐ
KLD0517-41-1E/1KGKiểm định HRD: 170003104087 23,760,000VNĐ
KLD0518-1-1EKiểm định HRD: 180000021740 749,180,000VNĐ
KLD0518-17-1E/1KGKiểm định HRD: 180000113899 37,640,000VNĐ
KLD0518-4-1E/1KGKiểm định HRD: 180000082450 115,130,000VNĐ
KLD0519-1-1EKiểm định GIA: 2203225944 2,337,350,000VNĐ
KLD0519-2-1EKiểm định HRD: 190000052041 2,247,850,000VNĐ
KLD0519-3-1EKiểm định HRD: 190000121906 1,863,700,000VNĐ
KLD0519-4-1EKiểm định HRD: 190000095481 288,200,000VNĐ
KLD0519-5-1EKiểm định HRD: 190000088152 171,350,000VNĐ
KLD0519-6-1EKiểm định HRD: 190000040853 165,550,000VNĐ
KLD0615-12-1/1KGKiểm định KITA: KLD0615-12-1/1KG 17,040,000VNĐ
KLD0618-1-1E/1KGKiểm định HRD: 170003092274 311,040,000VNĐ
KLD0618-5-1E/2KGKiểm định HRD: 170002970255 86,500,000VNĐ
KLD0619-1-1EKiểm định GIA: 2317500445 2,404,400,000VNĐ
KLD0619-10-1EKiểm định HRD: 190000156830 83,850,000VNĐ
KLD0619-11-1EKiểm định HRD: 190000156838 67,190,000VNĐ
KLD0619-12-1EKiểm định HRD: 190000156818 59,160,000VNĐ
KLD0619-13-1EKiểm định HRD: 190000156833 59,450,000VNĐ
KLD0619-14-1EKiểm định HRD: 190000156836 57,250,000VNĐ
KLD0619-15-1EKiểm định HRD: 190000156840 36,950,000VNĐ
KLD0619-16-1EKiểm định HRD: 190000121040 38,650,000VNĐ
KLD0619-17-1EKiểm định HRD: 190000156811 36,950,000VNĐ
KLD0619-18-1EKiểm định HRD: 190000121035 37,470,000VNĐ
KLD0619-19-1EKiểm định HRD: 190000115963 40,250,000VNĐ
KLD0619-2-1EKiểm định GIA: 1303741661 2,584,200,000VNĐ
KLD0619-20-1EKiểm định HRD: 190000156822 34,350,000VNĐ
KLD0619-21-1EKiểm định HRD: 190000156824 37,400,000VNĐ
KLD0619-22-1EKiểm định HRD: 190000156847 37,150,000VNĐ
KLD0619-23-1EKiểm định HRD: 190000156820 38,690,000VNĐ
KLD0619-24-01Kiểm định KITA: KLD0619-24-01 11,350,000VNĐ
KLD0619-24-02Kiểm định KITA: KLD0619-24-02 9,650,000VNĐ
KLD0619-24-03Kiểm định KITA: KLD0619-24-03 10,060,000VNĐ
KLD0619-24-04Kiểm định KITA: KLD0619-24-04 9,650,000VNĐ
KLD0619-24-05Kiểm định KITA: KLD0619-24-05 9,250,000VNĐ
KLD0619-24-06EKiểm định KITA: KLD0619-24-06E 9,680,000VNĐ
KLD0619-25-01Kiểm định KITA: KLD0619-25-01 8,650,000VNĐ
KLD0619-25-02Kiểm định KITA: KLD0619-25-02 8,350,000VNĐ
KLD0619-25-04Kiểm định KITA: KLD0619-25-04 9,250,000VNĐ
KLD0619-25-05Kiểm định KITA: KLD0619-25-05 8,500,000VNĐ
KLD0619-25-06EKiểm định KITA: KLD0619-25-06E 8,380,000VNĐ
KLD0619-25-06E/1KGKiểm định KITA: KLD0413-21-1E/1KG 8,330,000VNĐ
KLD0619-26-01Kiểm định KITA: KLD0619-26-01 8,380,000VNĐ
KLD0619-26-02Kiểm định KITA: KLD0619-26-02 8,850,000VNĐ
KLD0619-26-03Kiểm định KITA: KLD0619-26-03 9,270,000VNĐ
KLD0619-26-04Kiểm định KITA: KLD0619-26-04 8,000,000VNĐ
KLD0619-26-05Kiểm định KITA: KLD0619-26-05 8,790,000VNĐ
KLD0619-26-06Kiểm định KITA: KLD0619-26-06 8,000,000VNĐ
KLD0619-26-07Kiểm định KITA: KLD0619-26-07 8,850,000VNĐ
KLD0619-26-08EKiểm định KITA: KLD0619-26-08E 8,850,000VNĐ
KLD0619-27-01Kiểm định KITA: KLD0619-27-01 6,270,000VNĐ
KLD0619-27-02Kiểm định KITA: KLD0619-27-02 5,650,000VNĐ
KLD0619-27-03Kiểm định KITA: KLD0619-27-03 5,950,000VNĐ
KLD0619-27-05Kiểm định KITA: KLD0619-27-05 6,270,000VNĐ
KLD0619-27-06Kiểm định KITA: KLD0619-27-06 4,950,000VNĐ
KLD0619-27-06/1KGKiểm Định KITA: 4,950,000VNĐ
KLD0619-27-08EKiểm định KITA: KLD0619-27-08E 5,650,000VNĐ
KLD0619-4-1EKiểm định HRD: 170002950345 256,800,000VNĐ
KLD0619-5-1EKiểm định HRD: 190000156813 94,080,000VNĐ
KLD0619-5-1E/1KGKiểm định HRD: 190000156813 92,210,000VNĐ
KLD0619-6-1EKiểm định HRD: 190000156826 87,480,000VNĐ
KLD0619-7-1EKiểm định GIA: 2205667779 76,450,000VNĐ
KLD0619-8-1EKiểm định HRD: 190000166160 76,450,000VNĐ
KLD0619-9-1EKiểm định HRD: 190000156832 91,850,000VNĐ
KLD0715-13-1E-HA/2KGKiểm Định HRD:  60,510,000VNĐ
KLD0716-48-16/1KGKiểm định KITA: KLD0716-48-16/1KG 10,320,000VNĐ
KLD0716-49-1/2KGKiểm định KITA: KLD0716-49-1/2KG 4,950,000VNĐ
KLD0718-29-1E/1KGKiểm định HRD:180000153532 17,520,000VNĐ
KLD0719-1-1EKiểm định HRD: 190000110259 237,600,000VNĐ
KLD0719-2-1EKiểm định HRD: 190000167818 239,190,000VNĐ
KLD0719-3-1EKiểm định HRD: 190000045589 123,840,000VNĐ
KLD0719-4-1EKiểm định HRD: 190000142056 115,110,000VNĐ
KLD0719-5-1E-HAKiểm định HRD: 190000179990 107,060,000VNĐ
KLD0719-6-1EKiểm định HRD: 16025512076 102,270,000VNĐ
KLD0719-7-1EKiểm định HRD: 190000179957 95,670,000VNĐ
KLD0719-9-1EKiểm định HRD: 190000179958 92,400,000VNĐ
KLD0815-10-1E/2KGKiểm Định HRD: 12018147002 153,360,000VNĐ
KLD0815-13-1E/3KGKiểm định HRD: 15026489067 79,420,000VNĐ
KLD0815-49-6/2KGKiểm định KITA: KLD0815-49-6/2KG 14,760,000VNĐ
KLD0815-51-9/1KGKiểm định KITA: KLD0815-51-9/1KG 10,540,000VNĐ
KLD0815-9-1E/2KGKiểm Định HRD: 14003895004 153,360,000VNĐ
KLD0818-1-1E/1KGKiểm định HRD:  180000071131 1,268,400,000VNĐ
KLD0818-3-1EKiểm định HRD: 180000008158 222,480,000VNĐ
KLD0818-7-1EKiểm định HRD: 170002953124 172,800,000VNĐ
KLD0818-9-1E-HAKiểm định HRD: 180000119784 81,150,000VNĐ
KLD0915-16-1E/2KGKiểm định HRD: 1309219001 102,820,000VNĐ
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng5.9gP708, 28v:1.6liP, 12v:1.5li Kim cương chủ 4.5Li-6.3Li , size 13 34,800,000VNĐ