CHÍNH SÁCH HẬU MÃI

Nữ trang: Trao đổi/Mua lại bằng 90% giá hóa đơn

Kim Cương: Trao đổi/Mua lại bằng 95% giá hóa đơn