VIDEO KIỂM ĐỊNH

Hearts and Arrows

KIM CƯƠNG HEARTS & ARROWS

Là Kim Cương được chế tác ở cấp độ lý tưởng nhất bởi độ chiếu sáng, độ ngậm sáng và độ lấp lánh đặt biệt của chúng. Khi nhìn qua “Cut loupe “ ( kính loupe dùng để xem mặt cắt của viên Kim Cương ) thì từ trên xuống ta thấy hình 8 mũi tên rõ nét (Arrows ) và nhìn từ dưới lên cũng sẽ thấy 8 trái tim rất rõ ( Hearts).

KIM CƯƠNG HEARTS & ARROWS

Là Kim Cương được chế tác ở cấp độ lý tưởng nhất bởi độ chiếu sáng, độ ngậm sáng và độ lấp lánh đặt biệt của chúng. Khi nhìn qua “Cut loupe “ ( kính loupe dùng để xem mặt cắt của viên Kim Cương ) thì từ trên xuống ta thấy hình 8 mũi tên rõ nét (Arrows ) và nhìn từ dưới lên cũng sẽ thấy 8 trái tim rất rõ ( Hearts).

KIM CƯƠNG HEARTS & ARROWS

Là Kim Cương được chế tác ở cấp độ lý tưởng nhất bởi độ chiếu sáng, độ ngậm sáng và độ lấp lánh đặt biệt của chúng. Khi nhìn qua “Cut loupe “ ( kính loupe dùng để xem mặt cắt của viên Kim Cương ) thì từ trên xuống ta thấy hình 8 mũi tên rõ nét (Arrows ) và nhìn từ dưới lên cũng sẽ thấy 8 trái tim rất rõ ( Hearts).